card

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Сүүлийн 4 жилийн эцсийн байдлаар
2021 он сарын байдлаар  
1 сар  5 сар
2сар  6 сар 
3сар  
4сар  
2020 он Сарын байдлаар Жилийн эцсийн байдлаар 
1 сар  2019 он
2 сар 2018 он 
3 сар 2017 он
4 сар 2016 он  
5 сар 2015 он  
6 сар 2014 он  
7 сар 2013 он  
8 сар 2012 он  
9 сар 2011 он  
10 сар 2010 он  
11 сар 2009 он   
12 сар 2008 он  

 

Хүсэлт илгээх