card

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Сүүлийн 4 жилийн эцсийн байдлаар
2023 он 1 сар  2023 он 2 сар 
2022 он 1 сар  2022 он 2 сар 
2022 он 3 сар  2022 он 4 сар 

2022 он 5 сар 

2022 он 6 сар 

2022 он 7 сар 

2022 он 8 сар 

2022 он 9 сар 

2022 он 10 сар 

2022 он 11 сар  

2022 он 12 сар  
2010-2019 он хүртэлх эрүүл мэндийн үзүүлэлт    
2021 он 1 сар  2021 он 5 сар
2021 он 2сар  2021 он 6 сар 
2021 он 3сар 2021 он 7 сар 
2021 он 4сар 2021 он 8 сар 
2021 оны 3-р улирал  2021 он 9 сар 
2021 он 10 сар  2021 он 11 сар 
2020 он Сарын байдлаар Жилийн эцсийн байдлаар 
1 сар  2021 он
2 сар 2020 он 
3 сар 2019 он
4 сар 2018 он
5 сар 2017 он
6 сар 2014 он  
7 сар 2013 он  
8 сар 2012 он  
9 сар 2011 он  
10 сар 2010 он  
11 сар 2009 он   
12 сар 2008 он  

 

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Сүүлийн 4 жилийн эцсийн байдлаар
2022 он 1 сар  2022 он 2 сар 
2022 он 3 сар  2022 он 4 сар 

2022 он 5 сар 

2022 он 6 сар 

2022 он 7 сар 

2022 он 8 сар 

2022 он 9 сар 

2022 он 10 сар 

2022 он 11 сар 

 
2021 он сарын байдлаар 2010-2019 он хүртэлх эрүүл мэндийн үзүүлэл
2021 он 1 сар  2021 он 5 сар
2021 он 2сар  2021 он 6 сар 
2021 он 3сар 2021 он 7 сар 
2021 он 4сар 2021 он 8 сар 
2021 оны 3-р улирал  2021 он 9 сар 
2021 он 10 сар  2021 он 11 сар 
2020 он Сарын байдлаар Жилийн эцсийн байдлаар 
1 сар  2021 он
2 сар 2020 он 
3 сар 2019 он
4 сар 2018 он
5 сар 2017 он
6 сар 2014 он  
7 сар 2013 он  
8 сар 2012 он  
9 сар 2011 он  
10 сар 2010 он  
11 сар 2009 он   
12 сар 2008 он  

 

Хүсэлт илгээх