card

  Төсвийн мэдээ                                                        

Эрүүл мэндийн газрын 2021 оны батлагдсан төсөв

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Сар 2020 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  2021 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Нэмэлт санхүүжилтын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ                           Салбарын хөрөнгө оруулалт
1 Мэдээ       
2 Мэдээ      
3 Мэдээ      
4 Мэдээ      
5 Мэдээ      
6 Мэдээ      
7 Мэдээ      
8 Мэдээ      
9 Мэдээ     Үзэх
10 Мэдээ      
11 Мэдээ      
12 Мэдээ      

 

 

Хүсэлт илгээх