card

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН  АВЛИГЫН ЭСРЭГҮЙЛ АЖИЛЛАГАА,

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮСЭН

  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

1 2021 оны авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны тайлан Үзэх
2 2022 оны авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх
3 2023 оны авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх

 

Хүсэлт илгээх