card
Журмын нэр

Тушаалын дугаар

Үзэх
Бараа нийлүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх тендерийн ашиглалтын хугацааны өртөг тооцох аргачлал, заавар A/256
Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар A/255
Тендер шалгаруулалтын гомдол хянан шийдвэрлэх журам A/253
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам A/250

 

Хүсэлт илгээх