card
Дугаар Огноо Нэр Үзэх
A/01 2024/01/03 Эрүүл мэнд, эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах Үзэх
А/02 2024/01/05 Эрүүл мэндийн газрын дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам, багийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
А/03 2024/01/16 Эрүүл мэнд, эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах Үзэх
A/04 2024/01/25 Тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл хуваарилах тухай Үзэх
А/05 2024/02/15 Эрүүл мэнд, хангамжийн  байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгах, сэргээх, нэмэлт  өөрчлөлт  оруулах тухай  Үзэх
А/06 2024/02/15 Байгууллагын дэргэдэх "Эцэг эхийн  зөвлөл"-ийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
A/09 2024/02/21 Ёс зүйн дэд хороо байгуулах тухай Үзэх
A/10 2024/02/28 Эрүүл мэндийн газрын биеийн тамир, спортын хамтлагийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
А/11 2024/03/07 Өвөлжилт, хаваржилт хүндэрсэн сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд тээвэр шатахууны зардлын дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
A/15 2024/04/15 Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
А/20 2024/05/15 Эрүүл мэнд, эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх

 

Хүсэлт илгээх