Ковид-19!!! Хүнтэй ойрын зайнаас харилцахгүй байх.

Ковид-19!!! Хүнтэй ойрын зайнаас харилцахгүй байх.