Ковидын халдвар аймгийн хэмжээнд 2021 оны 03 сарын 28 байдлаар