ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД  ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД

ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.
 

Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ажиллах олон нийтийн төлөөллийн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.
         Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн олон нийтийн төлөөлөлд нэр дэвшүүлэх төрийн бус байгууллага нь Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.26 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан байгууллагууд оролцож болно. Үүнд:

1) Даатгуулагчийн олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан байгууллага,

2) Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага,

3) Эрүүл мэндийн мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, мэргэжлийн салбар зөвлөл тус тус өөрсдийн эрх барих байгууллагын баталгаажуулсан нэг хүнийг сонгон шалгаруулалтад нэр дэвшүүлнэ.

Нэр дэвшүүлэх Төрийн бус байгууллага нь бусад төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төлөөлөл нь томилогдоогүй байхыг анхаарна уу.
            Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн 15.1, 15.26 дахь хэсэгт заасан шалгуур шаардлагыг хангасан Төрийн бус байгууллага, нэр дэвшигч нь дараахь баримт бичгийг бүрдүүлж ирүүлнэ.Үүнд:

  1. Төрийн бус байгууллагаас тухайн иргэнийг Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ажиллах олон нийтийн төлөөллийн сонгон шалгаруулалтад оролцуулахаар нэр дэвшүүлж байгаа тухай тодорхойлолт (тодорхойлолтод Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааны зорилго, чиглэлийн талаар товч дурдсан байна);
  2. Төрийн бус байгууллагаас нэр дэвшүүлж буй иргэний боловсролын диплом, гэрчилгээ, үнэмлэхний хуулбар, мэргэшлийн зэргийн үнэмлэх эсхүл мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан диплом, гэрчилгээ, үнэмлэхний хуулбар, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар (эдгээр баримт бичгийг эх хувьтай нь тулгаж хүлээн авна);
  3. Нэр дэвшүүлж буй Төрийн бус байгууллагаас сүүлийн 6 сард нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн талаарх нийгмийн даатгалын байгууллагын эсхүл холбогдох татвар төлсөн талаарх татварын байгууллагын эсхүл үйл ажиллагааны тайланг өгсөн талаарх улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын лавлагаа (аль нэг лавлагааг бүрдүүлнэ);  
  4. Нэр дэвшүүлж буй Төрийн бус байгууллага нь санхүүгийн зөрчилгүй болохыг нотолсон аудитын байгууллагын тодорхойлолт (2020 оны жилийн эцсийн тайланг баталгаажуулах);
  5. Төрийн бус байгууллагаас нэр дэвшүүлж буй иргэн нь улс төрийн намын удирдах, орон тооны болон сонгуульт ажил эрхэлдэггүйг баталгаажуулж бичсэн баталгаа (нэр дэвшигчийн өөрөө бичиж баталгаажуулсан өргөдөл байна);
  6. Төрийн бус байгууллагаас нэр дэвшүүлж буй иргэний хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хөрөнгө оруулагчийн талаарх лавлагаа;
  7. Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг (төрийн албан хаагчийн маягтыг хамт хавсаргана);

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн бүртгэлийг 2021 оны 09 дүгээр сарын 08-ны  өдрийн 17 цаг 30 минут хүртэлх хугацаанд  Эрүүл мэндийн яам эсхүл Өвөрхангай аймгийн Эрүүл  мэндийн газарт бүртгэж, баримт бичгийг хүлээн авна.

            Сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг Эрүүл мэндийн яамны 263783, Өвөрхангай аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 70323536 дугаарын утсаар холбогдож, тодруулах мэдээллийг авч болно.
 
 

 

 

Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Сонгон шалгаруулах хороо, Өвөрхангай аймгийн Эрүүл мэндийн газар. 

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/2223/files/IMG_0722.JPG Жиргэх